Voorwaarden

Levertijd
Wij hebben alle courante artikelen op voorraad en deze worden veelal in dezelfde werkweek nog naar u opgestuurd.
Als een besteld artikel een lange levertijd blijkt te hebben (niet op voorraad, speciaal artikel, etc.) nemen wij contact met u op over de geschatte levertijd.

Prijzen:

Onze prijzen zijn vrijblijvend, in euro's en exclusief BTW ( 9% & 21%).  Prijswijzigingen worden voorbehouden en worden direct doorgevoerd.

Verzendkosten:
Bij een ordergrootte tot € 100,00 worden de vervoerskosten / handlingskosten doorberekend. Orders boven € 100,00 worden franco huis geleverd.
Op leveringen in het buitenland worden altijd vervoerskosten berekend.

Reclameringen dienen schriftelijk binnen 8 dagen na factuurdatum in ons bezit te zijn. Alle te maken invorderingskosten zijn voor rekening van de nalatige partij.

Reclames:
Goederen welke retour komen dienen onbeschadigd aangeleverd te worden en worden gecrediteerd voor 85% van de originele factuurwaarde, tenzij anders overeengekomen. Binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen krijgt u het bedrag van ons teruggestort.

Betaling:
Op rekening, 30 dagen netto (alleen voor bedrijven en instellingen). Betalingen kunnen ook worden gedaan via IDEAL en PAYPAL. 

Garantie: Op de meeste producten geven wij één jaar garantie. Batterijen, accu's en lampjes zijn uitgesloten van garantie.

Algemene voorwaarden BHVsupport

Artikel 1 Partijen en definities

 1. BHVsupport: BHVsupport gevestigd te Ede aan de Hoorn 20B (6713 KR), geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70525226, gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 2. Verdere gegevens van BHVsupport: Website: www.bhvsupport.nl Email: info@bhvsupport.nl Telefoonnummer: 0318-643203 Btw-identificatienummer: NL001925797B54
 3. Klant: de (potentiële) afnemer van aangeboden goederen of diensten van BHVsupport.

Artikel 2 Toepasselijkheid

  1. Deze voorwaarden maken deel uit van alle correspondentie, documentatie, (toekomstige) aanbiedingen, overeenkomsten en andere verbintenisrechtelijke relaties tussen BHVsupport en de klant.
  2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
  3. Algemene (inkoop)voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  4. Derden die door BHVsupport bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen.
  5. Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk doel en strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.

Artikel 3 Aanbod en overeenkomst

 1. Elk aanbod, in de vorm van een offerte of anderzijds, is geheel en onvoorwaardelijk vrijblijvend en herroepelijk en heeft een geldigheidsduur van één maand na offertedatum, tenzij anders schriftelijk door BHVsupport is aangegeven.
 2. De prijzen zoals vermeld op de website of in een andere vorm van een aanbod zijn in Euro’s en exclusief btw en onderhavig aan heffingen, toeslagen en overige factoren.
 3. Alle opgaven van BHVsupport van getallen, maten, gewichten en kleur van de artikelen in de getoonde of verstrekte ontwerpen, monsters, tekeningen, afbeeldingen, foto’s of modellen zijn slechts aanduidingen. Een geringe afwijking hiervan in het geleverde artikel leidt niet tot een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan zijde van BHVsupport.
 4. Een aanbod geldt niet automatisch voor nabestellingen.
 5. Kennelijke verschrijvingen en abusievelijke fouten in het aanbod zijn niet bindend jegens BHVsupport.
 6. De overeenkomst komt tot stand: Bij bestelling door middel van een webshop van BHVsupport: op het moment dat de klant de bestelprocedure op een website van BHVsupport correct heeft doorlopen en nadat de door BHVsupport verzonden bevestigingsmail van de overeenkomst in de mailbox van het door de klant opgegeven e-mailadres is beland. Bij bestelling anders dan door middel van een webshop: nadat beide partijen een op schrift gesteld aanbod hebben ondertekend, nadat BHVsupport een schriftelijke aanvaarding heeft bevestigd ofwel nadat BHVsupport, of een derde namens haar, is aangevangen met de uitvoering.
 7. De overeenkomst wordt uitdrukkelijk onder de opschortende voorwaarde van toereikende beschikbaarheid van de bestelde producten aangegaan.


Artikel 4 Uitvoering en levering

 1. De klant stelt BHVsupport in de gelegenheid de opdracht te verrichten. De klant verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de overeenkomst door BHVsupport.
 2. Levering geschiedt pas na totstandkoming van de overeenkomst en tenzij anders overeengekomen op leveringswijze ‘af magazijn’.
 3. Opslag en/of expeditie, in de ruimste zin van het woord, komt voor rekening en risico van de klant.
 4. BHVsupport mag tot 5% van het bestelde gewicht of aantal aan goederen meer of minder leveren en de klant zal naar evenredigheid betalen voor de aldus geleverde hoeveelheid.
 5. BHVsupport is gerechtigd tot levering in delen. Bij gedeeltelijke levering is BHVsupport gerechtigd om elke deellevering afzonderlijk aan de klant te factureren en daarvan betaling te verlangen, alvorens gehouden te zijn tot een volgende levering.
 6. BHVsupport zal binnen de aangegeven/geschatte termijn de overeenkomst trachten na te komen. Deze termijn is niet fataal, waardoor de klant BHVsupport altijd eerst in gebreke dient te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn dient te worden gesteld, alvorens tot enige remedie over te kunnen gaan.
 7. Het staat BHVsupport vrij de opdracht en of levering te laten uitvoeren door derden. Art. 7:404 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten.
 8. Het risico van verlies of waardevermindering van de te leveren en al dan niet te installeren goederen gaat op de klant over vanaf het moment dat de goederen het magazijn verlaten of anders op het moment dat deze zich in de macht van de klant bevinden. Dit ongeacht of de eigendomsoverdracht reeds heeft plaatsgevonden.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud

 1. Het eigendom van de te leveren artikelen gaan, in tegenstelling tot de feitelijke machtsverschaffing, pas over op de klant nadat deze al hetgeen de klant ter zake uit de overeenkomst aan BHVsupport verschuldigd is of zal zijn, volledig heeft voldaan. Hieronder wordt derhalve niet enkel de koopsom gerekend, maar onder andere ook eventuele nader verschuldigde boetes, meerkosten of buitengerechtelijke incassokosten.
 2. Ingevolge dit eigendomsvoorbehoud is de klant derhalve niet gerechtigd om de goederen te vervreemden of te bezwaren met bijvoorbeeld een pandrecht.
 3. De klant verbindt zich, in verband met de effectiviteit van het eigendomsvoorbehoud, om BHVsupport tijdig en adequaat te informeren bij een dreigend faillissement, surseance van betaling, schuldsanering of wanneer derden dreigen beslag te leggen op een van met eigendomsvoorbehoud geleverde goederen. De klant is tevens gehouden ten behoeve van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken adequaat te verzekeren tegen schade en diefstal.
 4. Wanneer de klant in staat van gebreke is van enige verplichting uit de overeenkomst, is de klant verplicht op verzoek van BHVsupport alle benodigde medewerking te leveren waardoor BHVsupport weer onbezwaarlijk over de geleverde goederen kan beschikken. Dit houdt mede in de eventuele plicht om op verzoek van BHVsupport de goederen retour te zenden.


Artikel 6 Prijzen en betaling

 1. Het aanbod is in goed overleg tot stand gekomen. Door het sluiten van de overeenkomst achten partijen de prijzen redelijk en billijk.
 2. Tenzij anders is overeengekomen dient de klant bij koop op rekening de verschuldigde geldsom in zijn geheel binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te voldoen door middel van girale overboeking.
 3. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is BHVsupport terstond gerechtigd om de klant een vertragingsrente van 1% van de hoofdsom per maand alsmede een bedrag ten behoeve van de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Laatstgenoemde kosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimaal beloop van EUR. 100,- exclusief btw.
 4. De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de aanbieding of offerte. Indien na aanvaarding van de aanbieding of offerte prijsverhogende omstandigheden optreden, die buiten de invloedsfeer van BHVsupport vallen, zoals loonstijging, stijging van inkoopprijzen, regeringsmaatregelen (zoals sociale lasten, belasting, etc.), of waardevermindering van de Euro of andere valuta, is BHVsupport gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomst aan te passen. Ingeval een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, is de klant die consument is, gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.
 5. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van BHVsupport is het de klant niet toegestaan ter zake zijn betalingsverplichtingen verrekening en/of opschorting en/of inhouding toe te passen.


Artikel 7 Garantie en aansprakelijkheid

 1. Op de door BHVsupport verkochte en geleverde zaken wordt slechts garantie verleend voor zover door de fabrieksleverancier fabrieksgarantie is verleend. Op deze garantie zijn uitsluitend zijn betreffende fabrieksgarantievoorwaarden van toepassing zoals beschreven in de bijgeleverde bijsluiter/gebruikshandleiding/informatieblad.
 2. De klant is gehouden de levering en uitvoering zo spoedig mogelijk, doch binnen 48 uur te controleren op conformiteit met betrekking tot kwantiteit en kwaliteit. Wanneer de prestatie niet voldoet aan de conformiteit die op basis van de overeenkomst is overeengekomen en er derhalve sprake is van een gebrek, dient de klant binnen 8 dagen na levering BHVsupport hieromtrent te informeren.
 3. Na de informatieverschaffing als bedoeld in het vorige lid zal BHVsupport het gebrek kosteloos naar redelijkheid herstellen ofwel vervangen. Wanneer geen van de hiervoor beschreven twee remedies uitkomst biedt om het gebrek effectief te verhelpen, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden waarbij de klant de kosten draagt voor retournering van het geleverde.
 4. Wanneer het gebrek is ontstaan door een fout die aan de klant is toe te rekenen of de klant BHVsupport omtrent het gebrek te laat heeft geïnformeerd, vervalt zijn recht op herstel, vervanging of enige andere remedie zoals beschreven in dit artikel. De bewijslast dat de fout niet aan de klant is toe te rekenen ligt bij de klant.
 5. Het bestaan van een gebrek schort de betalingsverplichting van de klant niet op.
 6. De klant heeft nimmer recht op enige remedie indien het artikel onjuist of onzorgvuldig is gebruikt.
 7. De klant dient haar medewerkers en alle andere gebruikers van de geleverde goederen deugdelijk te instrueren in het juiste gebruik, zijnde het gebruik conform de gebruiksvoorschriften van de geleverde goederen en/of de instructies van de technicus. Deze gebruiksvoorschriften en instructies zijn zorgvuldig opgesteld, respectievelijk verstrekt en hebben als doel om schade te voorkomen. In uitwerking hiervan kan BHVsupport niet aansprakelijk worden gesteld voor (het gedeelte van) ontstane schade welke zou zijn voorkomen indien conform de gebruiksvoorschriften of instructies zou zijn gehandeld.
 8. Behoudens aansprakelijkheid van dwingend recht is BHVsupport bij eventuele tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst aan haar zijde uitsluitend verplicht de ondeugdelijke zaken te herstellen, dan wel te vervangen, dan wel te crediteren, een en ander naar redelijkheid en in overleg met de klant, zonder dat de klant daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.
 9. Mocht BHVsupport onverwijld jegens de klant aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de hoogte van het eventuele factuurbedrag te vermeerderen met 15% of anders tot het bedrag waarop de door BHVsupport gesloten beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.
 10. Aansprakelijkheid van BHVsupport reikt te allen tijde niet tot gevolgschade en behoudens opzet of grove schuld eveneens niet tot zaakschade, immateriële schade of gederfde winst.
 11. De klant vrijwaart BHVsupport voor de in verband met de overeenkomst ontstane schade van derden doordat BHVsupport heeft gehandeld, waaronder een nalaten begrepen, uitgaande van de door de klant onjuiste, onvolledige of te laat verstrekte informatie, gegevens en bescheiden.
 12. In alle gevallen is de termijn waarbinnen BHVsupport op garantie of tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 12 maanden. De klant is verplicht, indien deze schade lijdt, dit terstond aan BHVsupport te melden. Daarbij is de klant verplicht al het redelijke te doen om voornoemde schade zoveel mogelijk beperken.


Artikel 8 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop BHVsupport geen invloed kan uitoefenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen, stakingen, verkeersstoringen, niet voorzienbare stagnatie, storingen in levering van energie, transportmoeilijkheden, brand, verlies of beschadiging bij transport en overheidsmaatregelen.
 2. Tijdens overmacht worden verplichtingen van BHVsupport opgeschort. Indien nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of er andere omstandigheden zijn waardoor het voor BHVsupport onevenredig zwaar is om aan haar verplichtingen te voldoen, is BHVsupport bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan de klant en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 3. Indien BHVsupport bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, dan is zij gerechtigd het reeds geleverde of verrichte deel afzonderlijk te facturen, of bij aanbetalingen gedeeltelijk te crediteren.


Artikel 9 Forum-, rechtskeuze en overdracht van rechten

 1. BHVsupport is bevoegd haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan een derde partij over te dragen. De klant is slechts bevoegd haar rechten en plichten aan een derde over te dragen met schriftelijke toestemming van BHVsupport.
 2. Op deze - en andere tussen partijen gesloten - overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitdrukkelijke uitzondering van het Weens Koopverdrag. Mocht in de toekomst tussen partijen een verbintenis ontstaan, anders dan voortvloeiend uit een overeenkomst, dan is op die verbintenis tevens Nederlands recht van toepassing, met uitdrukkelijke uitzondering van het Weens Koopverdrag.
 3. In het geval dat uit de overeenkomst tussen partijen een geschil voortvloeit, is de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter in het arrondissement waarin de gemeente Ede onderhevig is. In het geval dat tussen partijen een geschil ontstaan omtrent niet-contractuele verbintenissen is tevens de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter in het arrondissement waarin de gemeente Ede is.


Artikel 10 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Artikel 11 – Wijziging van de algemene voorwaarden

2.Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.
 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

 

 

Modelformulier voor herroeping

 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 
•Aan: [ naam ondernemer]

[ geografisch adres ondernemer]

[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]

[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

 
•Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

 
•Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

 
•[Naam consumenten(en)]

 
•[Adres consument(en)]

 
•[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is